MASTER OSMAN

AIKIDO

The version of the "four-direction throw" (shihōnage) with standing attacker and seated defender (hanmi-handachi). The receiver of the throw (uke) is taking a breakfall (ukemi) to reach the ground safely.


Focus
Grappling and softness
Country of originJapan  Japan
CreatorMorihei Ueshiba
Famous practitionersKisshomaru Ueshiba, Moriteru Ueshiba,Steven Seagal, Christian Tissier, Morihiro Saito, Koichi Tohei, Yoshimitsu Yamada, Gozo Shioda
ParenthoodAiki-jūjutsu; Jujutsu; Kenjutsu; Sōjutsu,Bojutsu, Iaijutsu, Jojutsu
Ancestor artsDaitō-ryū Aiki-jūjutsu